För e-handlare

Pålitliga företag

Flera verktyg

Nöjda kunder

För e-handlare

Pålitliga företag

Flera verktyg

Nöjda kunder

Sekretess & integritetspolicy GDPR

Integritetspolicy

 

För Bluri är våra kunders förtroende och nöjdhet vår största tillgång. Detta förtroende är grunden i vår verksamhet. Vi kommer alltid att prioritera din säkerhet och nöjdhet, vi tror att detta kommer att ge oss ett större förtroende. Kundens integritet bygger på vår respekt för det personliga skyddet vi alla bör få när vi handlar produkter eller tjänster på internet. För att ytterligare påvisa vår ambition att upprätthålla produktkvalitet och förstärka din säkerhet och trygghet har vi skapat en kvalitetssäkring, läs mer om den här.

Vi säkerställer och upprätthåller denna integritetspolicy genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Bluri, eller av någon annan för Bluri’s räkning, vidtas därför alla möjliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, insikt, vidarespridning, ändring och förstörelse.
Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi tar din integritet på allvar. Samtidigt är det av yttersta vikt att du alltid kan komma i kontakt med oss vid eventuella klagomål. Oavsett orsak till din kontakt är din integritet skyddad.

Personuppgifter

Bluri skyddar och kommer alltid att värna om din personliga integritet, vi strävar efter att alltid skydda dina unika personuppgifter på ett respektfullt och korrekt sätt. Vårt mål är att eftersträva och följa alla vid var tid gällande direktiv, lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå den information Bluri samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på vår webbsida i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan.
iCBD Scandinavia AB med organisationsnummer 559117-9030 är ett svenskt aktiebolag hemmahörande i Helsingborg – Skåne län. Vår adress är Narvagatan 1A, 25270 Råå. Detta bolag är ansvarig för dina personuppgifter samt hur vi behandlar dessa.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar vid beställning, dessa samlar vi in på Bluri.se genom diverse cookies. De personuppgifter som Bluri behandlar är ditt namn, e-postadress och IP-adress.

Dina personuppgifter – hur behandlas dessa?

Uppgifterna du lämnar kan bl.a användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistik. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information, om du inte önskar detta har du alltid rätt att avsäga dig denna typ av kontakt. Du har givetvis möjligheten att när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund till Bluri.se.

Användningen av uppgifterna kan innebära kontroll och samkörning med andra register. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners men vi kommer alltid respektera din integritet.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi följer samtliga direktiv och lagar för att skydda dina uppgifter. För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom SSL-certifieringsteknik för webbläsare. Utöver detta har vi avancerade brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till vår server och nätverk. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är strikt skyddat av Ipeer Cygate.
Bluri.se använder sig även av SSL (Secure Socket Layer) som är ett säkert protokoll för säker dataöverföring via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. Vi enänder givetvis även envägskryptering, allt för din säkerhet.

Kan jag ändra uppgifterna ni sparar?

Du har alltid, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår få utdrag om vilka personuppgifter som vi registrerat samt hur det har använts, oavsett hur dessa data samlats in. Vill du få denna information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Bluri.se. Begäran skickar du med rekommenderat brev där dina avsändaruppgifter klart framgår samt att du önskar utdrag. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Bluri.se vill alltid säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Bluri.se förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn – vänligen informera oss om korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt [@] bluri.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Det är viktigt att framhålla att personuppgifterna inte hanteras för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, vi respekterar din integritet.

Länkar

Länkar som pekar på andra webbsidor kan förkomma på vår webbsida. Vi tar inget ansvar för innehåll på dessa webbsidor.

Vår policy för personuppgiftshantering – GDPR

Inledning och syfte
Syftet med vår policy är att säkerställa att Bluri hanterar personuppgifter i enlighet med EUs senaste dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.
Philip Hultberg (VD) är ansvarig för att styra processen gällande årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för företagets VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av Bluris verksamhet.

Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationer till lämplig person på företaget.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

Laglighet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Korrekthet
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet
Våra uppgiftsbehandlingar ska dokumenteras löpande i Behandlingsregistret
Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD som utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar, 3:e part integrationer och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen vid eventuella avtal.

Copyright © 2019 Bluri